ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ

Στεγασμένη κατά ένα μέρος στο κέντρο της πόλης αλλά και με συνεχή ανάπτυξη κτηρίων και υποδομών της στην Πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων, στα βορει­οανατολικά της Ξάνθης, η Πολυτεχνική Σχολή είναι μία από τις δύο αρχαιότερες Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σήμερα αποτελείται από πέντε Τμήματα.

Τμήματα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αποστολή τη συνεχή εκπαίδευση φοιτητών για την ανάδειξη ολοκληρωμένων επιστημόνων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο απόφοιτος του Τμήματος είναι ικανός να διενεργεί όλες τις απαραίτητες μετρήσεις και να αξιολογεί, να αναπτύσσει και να διασυνδέει συστήματα παρακολούθησης, προσομοίωσης και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων καθώς και συστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας, που συναντώνται σε ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, στις τηλεπικοινωνίες, στα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών κ.λπ., που είναι συστήματα κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων έχει ως αποστολή να προσφέρει μαθησιακά αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την κατάρτιση Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υψηλής στάθμης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα, το Τμήμα εκπληρώνει την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται επιστημονικά με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί να στελεχώσει τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει κριτικές ικανότητες απαραίτητες για να οργανώνει ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Μέσα από τις σπουδές του αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί και να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του.